Όροι συμμετοχής


 

Το Πρόγραμμα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας seed4business διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας. Είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

Ο στόχος του προγράμματος είναι κοινωνικός. Αποσκοπεί στο να τεθούν υγιείς βάσεις για τη δημιουργία καινοτόμων, βιώσιμων επιχειρήσεων, πράγμα που θα έχει ως επιπλέον αποτέλεσμα την ανάπτυξη και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής σε αυτό.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Το seed4business είναι διαμορφωμένο σε διαδοχικούς κύκλους δίμηνης διάρκειας. Βασικοί συντελεστές του, πέραν του διοργανωτή, είναι οι χορηγοί, οι τακτικοί και έκτακτοι εισηγητές, καθώς και οι μέντορες επιχειρηματικότητας που παίρνουν μέρος σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου και των ενεργειών επικοινωνίας που συνδέονται με αυτόν κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας επιχείρησης, ή έχουν ήδη ξεκινήσει πρόσφατα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να συμμετάσχει σε ένα κύκλο του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σχετικό σύνδεσμο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Εκτός των ατομικών αιτήσεων, επιτρέπεται και η υποβολή ομαδικών αιτήσεων συμμετοχής, από ομάδες προσώπων που συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας επιχείρησης.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των συντελεστών του προγράμματος. Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις αιτήσεις, καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν περισσότερα κριτήρια επιλογής, ώστε να καταλήξει στους συμμετέχοντες κάθε κύκλου.

Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στα στοιχεία του βιογραφικού των ενδιαφερομένων, την προθυμία τους να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα και την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να είναι παρόντες σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου στον οποίο συμμετέχουν, από την έναρξη έως τη λήξη του. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος οφείλουν να ενημερώνουν τον διοργανωτή. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε αντικατάσταση των συμμετεχόντων που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από δραστηριότητες του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου θα χορηγείται από το διοργανωτή στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση.

Οι συμμετέχοντες όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές του προγράμματος παρέχουν στο διοργανωτή την άδεια και συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για την επικοινωνία και τη γενικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Προγράμματος.

Στο seed4business δεν γίνονται δεκτοί ανώνυμοι χορηγοί.

Ο διοργανωτής του seed4business καθώς και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές του, φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί, είτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, είτε βλάβη σωματική είτε υλική προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το πρόγραμμα, την υλοποίησή του, τις επιχειρηματικές ιδέες, τα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και όσον αφορά τυχόν δαπάνες είτε έξοδα που μπορεί να προκύψουν είτε να σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με την υλοποίηση του Προγράμματος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους του προγράμματος, καθώς και να τροποποιεί το πρόγραμμα, να αλλάζει τους συντελεστές του, να μεταβάλλει τη διάρκεια κάθε κύκλου του προγράμματος, είτε να διακόψει ή ματαιώσει προγραμματισμένες δράσεις που έχουν ανακοινωθεί, οιαδήποτε στιγμή, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο.


1ος κύκλος

Η διάρκεια του 1ου κύκλου του προγράμματος ορίζεται στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2014.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 1.10.2014 έως και 15.10.2014 μέχρι τις 23:00.


2ος κύκλος

Η διάρκεια του 2ου κύκλου του προγράμματος ορίζεται στο χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2014-Ιανουαρίου 2015.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 14.11.2014 έως και 24.11.2014 μέχρι τις 23:00.


3ος κύκλος

Η διάρκεια του 3ου κύκλου του προγράμματος ορίζεται στο χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2015-Μαρτίου 2015.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 26.1.2015 έως και 9.2.2015 μέχρι τις 23:00.


4ος κύκλος

Η διάρκεια του 4ου κύκλου του προγράμματος ορίζεται στο χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2015.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 22.4.2015 έως και 11.5.2015 μέχρι τις 23:00.